Tijdelijk deelfonds voor Sociaal Domein in Gemeentefonds

De financiële middelen voor de taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie, die per 1 januari 2015 naar de gemeenten zullen gaan, zullen aan die gemeenten beschikbaar worden gesteld via een deelfonds Sociaal Domein, dat onderdeel uitmaakt van het Gemeentefonds.

Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het kabinet is via het tijdelijke deelfonds de gemeenten tijdens de overgangsperiode optimaal te ondersteunen en te zorgen dat de drie decentralisaties tijdens die overgangsperiode goed verlopen.

Met het deelfonds wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van het gemeentefonds. Over de rechtmatige besteding van de middelen legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad, zoals dat ook gebeurt bij het gemeentefonds.

Het deelfonds is tijdelijk. Gedurende drie jaar mogen gemeenten middelen uit het deelfonds besteden aan alle taken die in de Jeugdwet en de Wmo 2015 aan gemeenten zijn toegekend, en de taak voor gemeenten om participatievoorzieningen aan te bieden. Daarbinnen kunnen gemeenten eigen keuzes maken. De volgende stap is dat het na drie jaar aan het gemeentefonds wordt toegevoegd.

Bron: nieuwsbericht rijksoverheid

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: