De voorbereiding van samenwerkingsverbanden op Passend Onderwijs

sardes onderzoek

In opdracht van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) heeft Sardes een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rond de voorbereiding van de samenwerkingsverbanden PO en VO op de invoering van de Wet Passend Onderwijs, per augustus 2014. Daarvan wordt in dit rapport uitgebreid verslag gedaan.

Er zijn bij de dataverzameling en rapportage steeds vijf onderdelen onderscheiden: 1)
bestuurlijke inrichting, 2) organisatie van extra onderwijsondersteuning, 3) ondersteuning en medezeggenschap ouders, 4) toerusting van scholen en leraren en 5) samenwerking en afstemming gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Het overall beeld is dat velen kansen zien in Passend Onderwijs voor het leveren van maatwerk, thuisnabij onderwijs en het verminderen van het aantal thuiszitters. Echter, de voorwaarden om deze kansen te benutten zijn op veel plaatsen nog niet voldoende gerealiseerd. Op sommige van bovengenoemde onderdelen zijn veel samenwerkingsverbanden PO en VO nog in een pril stadium van voorbereiding.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: