Intensieve zorg voor kind enorme impact op hele gezin

15 september 2014

rapport NJI quickscanEen Quickscan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen, uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Instituut. Auteurs zijn: Krista Okma, Lotte Naafs, Mieke Vergeer en Jolyn Berns.

Intensieve zorg voor kind enorme impact op hele gezin 
De zorg voor een kind met een handicap, stoornis of langdurige ziekte heeft een enorme impact op het hele gezin, blijkt uit dit onderzoek. Ruim de helft van de 100 ondervraagde ouders constateert dat de andere kinderen in hun gezin onvoldoende aan bod komen. 78 procent van de ouders is minder gaan werken en 60 procent raakt zelfs overwerkt of komt in een burn-out terecht. Ouders geven aan dat hulp voor henzelf vaak laat op gang komt: zo ontving 81 procent tijdens de zoektocht naar een diagnose geen hulp.

Behoeften van ouders
Het onderzoek laat ouders zelf aan het woord over hun ondersteuningsbehoefte. Ouders geven aan dat vraag en aanbod elkaar soms niet of te laat vinden. Ook weten zij niet altijd waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, met name de steun voor henzelf en voor broertjes en zusjes. Die ondersteuning zoeken ouders het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Gemeenten en mantelzorgers
Het Nederlands Jeugdinstituut vertaalde de behoeften van ouders naar stappen die gemeenten in de transitie hiervoor kunnen zetten. Het ondersteunen van mantelzorgers is voor hen een nieuwe wettelijke taak. Waar het gaat om zorgintensieve gezinnen geeft dit onderzoek hier concrete handvatten voor.

Quickscan van het aanbod voor ouders
Het Nji heeft bij dit onderzoek ook de aanbodkant zo mogelijk in beeld gebracht. In deze quickscan wordt Integrale Vroeghulp en de begeleiding van gezinnen door MEE als context van de opinie van ouders benoemd.

Aanbevelingen
Het rapport geeft aanbevelingen op lokaal niveau voor de inrichting van het jeugdbeleid en landelijk wordt geadviseerd om inzicht te gaan krijgen in de kosten-baten van tijdige, psychosociale, ondersteuning van zorgintensieve gezinnen. Hierbij wordt benoemd een maatschappelijke business case en kan gebruik worden gemaakt van bestaande voorbeelden zoals de maatschappelijke businesscase naar de kosten en baten van Integrale Vroeghulp (2010).

« terug naar nieuwsoverzicht

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: